เป็นหลักสูตรที่ชอบและเป็นที่ต้องการของตลาด

        หลักสูตรมีเวลาให้ออกไปใช้ชีวิต ไม่ใช่แค่นั่งเรียนในห้อง

เนื้อหาการเรียนตามทันยุคสมัย

         มีการฝึกให้ทำโปรเจคเยอะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต

ทำให้เห็นว่ามีอะไรที่เราสามารถเข้าไปปรับปรุงในองค์กรได้

ได้รู้จักนวัตกรรมใหม่ๆ

เรียนรู้เกี่ยวกับคนมากขึ้น เข้าใจคนอื่นมากขึ้น

ชอบการสอนที่ให้เราคิดอยู่ตลอดเวลา