ผลสะท้อนจากพี่เลี้ยงฝั่งสถานประกอบการ

บริษัท เฟร็คซ์มีเดีย จำกัด

     “ในส่วนของทีมงานที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ สิ่งที่ทีมงานได้ไปเรียนรู้และสิ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. ได้แนะนำมามีหลายส่วนที่มีความน่าสนใจ และทางบริษัทได้นำมาใช้จริงและมีประโยชน์มากในการหาความสัมพันธ์ของมิติของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำแนะนำต่าง ๆ ในการวัดและประเมินผลของโมเดล  อย่างไรก็ตาม project นี้เป็น project ระยะยาว ซึ่งต้องมีการดำเนินการและพัฒนาไปพร้อมกันในอนาคต บริษัทคิดว่าน่าจะมีการติดต่อหรือปรึกษากันอย่างต่อเนื่องต่อไป ระหว่างสถาบันและทางบริษัทหลังจากสิ้นสุดโครงการนี้ไปแล้ว

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด

     “โมเดลการพยากรณ์ที่สร้างขึ้นมานี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงทั้งทางด้านความสัมพันธ์ของข้อมูล และอัลกอริทึมที่นามาใช้ให้มีความถูกต้องและเหมาะสมขึ้น เป็นระยะ ๆ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามการวิเคราะห์ที่เกิดขึ้น ในช่วงเวลาต่อเนื่องกันมา ด้วยความร่วมมือของทีมงาน และตามคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งนี้ ผลการพยากรณ์ที่ออกมามีความแม่นยำมาก ซึ่งเกิดจากการมีข้อมูลที่ถูกต้องและการปรับปรุงพัฒนาตัวโมเดลให้เหมาะสมกับการพยากรณ์และข้อมูลที่มีอยู่จริง”

บริษัท เอไอเอ จำกัด

     “ความเสียหายของบริษัทที่จะลดลงจากการนำโมเดลไปใช้งาน อาจมีมูลค่าหลายล้านบาท รวมทั้งยังช่วยรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทที่ไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเลขได้อีกด้วย

บริษัท อิน คลาวด์ จำกัด (3BB)

     “บริษัทสามารถนำโมเดลต้นแบบไปช่วยในการตัดสินใจและทำนายผลลัพธ์พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าและลดความเสี่ยงได้มากขึ้น