ข่าวประกาศ รุ่นที่ 1 ปี 2562

ปฏิทินหลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผู้เรียน โปรดรอรับใบชำระเงินจากคณะฯ ในงานปฐมนิเทศ วันที่ 15 กันยายน 2562 และแจ้งปรับเปลี่ยนวันชำระเงินค่าประกันการเข้าร่วมโครงการฯ และค่าประกันทรัพย์สินความเสียหาย เป็นระหว่างวันที่15-20 กันยายน 2562

ข่าวสารการสมัครคัดเลือก

ระเบียบ/ประกาศ มจธ.