การบริหารหลักสูตร

การให้คำปรึกษา

 • ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ระหว่างวันที่ วันที่ 15 กันยายน 2562 – 26 เมษายน 2563
  • เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ห้องปฏิบัติการ
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • Worked Integrated Learning (WIL)
  • ผู้เรียนเรียนรู้แก้ปัญหาจากโจทย์จริงของสถานประกอบการที่สังกัด ณ สถานประกอบการเต็มเวลา
   จันทร์ – ศุกร์ (ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563)
  • ผู้สอนให้คำปรึกษาเพื่อร่วมแก้โจทย์ปัญหาจากสถานประกอบการ ตามนัดหมาย ทั้งหลังคลาสเรียนและการให้คำปรึกษาออนไลน์ผ่านทาง Microsoft Teams

ผู้เชี่ยวชาญร่วมสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการวัดและประเมินผลของผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของหลักสูตร

1. ผลการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติหลังเรียนจบแต่ละโมดูลเป็นรายบุคคล

  • ผลทดสอบย่อยผู้เรียนรายบุคคล

2. ผลจากการฝึกปฏิบัติงานโดยมีโจทย์ปัญหาจากสถานประกอบการเป็นฐาน

  • อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจากความก้าวหน้าของผลงาน
  • พี่เลี้ยงฝั่งสถานประกอบการประเมินผลกระทบ/คุณค่าจากผลงานที่เกิดขึ้นกับองค์กร

การรับผลป้อนกลับ

  1. การรับผลป้อนกลับจากผู้เรียนเมื่อเรียนจบแต่ละโมดูล ผ่านแบบประเมินการเรียนการสอนและระหว่างการให้คำปรึกษา เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนระหว่างโครงการ
  2. การรับผลป้อนกลับจากพี่เลี้ยงฝั่งสถานประกอบการ ถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและองค์กร ผ่านแบบประเมินผลงานและการสัมภาษณ์