ผลสะท้อนจากผู้เรียน รุ่นที่ 2

        ทำให้มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และการทำ Image processing
พนักงานอัดเม็ด (อายุงาน: 2.5 ปี)

      ช่วยในการเขียนโปรแกรมในการคำนวนหาค่าต่างๆที่ต้องการ เพิ่มทักษะในการเขียนโปรแกรมมากขึ้น
วิศวกร (อายุงาน: 9 เดือน)

         สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูล ต่าง ๆ ได้มากขึ้นและสามารถจัดทำข้อมูลเิจิติลได้แม่นยำมากขึ้น
ผู้ชำนาญการพลังงาน (อายุงาน: 8 ปี)

          นําความรู้ไปต่อยอดงาน automation ให้เป็น smart automation / AI
นวัตกร (อายุงาน: 5.7 ปี)

         ได้ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม สามารถนำไปประยุกใช้ที่บริษัทได้
วิศวกร (อายุงาน: 1.2 ปี)

มีทักษะด้านวิเคราะห์ข้อมูล สามารถทำงานด้าน computer vision ได้

ผู้จัดการทั่วไป (อายุงาน: 23 ปี)

  ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม ที่สามารถนำไปประยุกต์กับการทำงานในโรงงานเกือบทุกด้าน

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (อายุงาน: 5 ปี)

          เข้าใจในข้อมูล ในการทำงานมากยิ่งขึ้น วิเคราะห์ได้แม่นยำขึ้น
วิศวกร (อายุงาน: 2 ปี)

ap
CDG_logo_2018
Logo_G-ABLE_full-1
Logo WS 200x200px
DHAS logo
Pxlogo
da1991_web
3BB_logo_popup
CPF_logo_thumb
aia-logo-618BFE8E96-seeklogo.com
CEC_AW_Logo_Civil_2
flex-logo-black
Logo_ziga_innovation company
1-Logo Homepro
INCLOUD
logo เคมมิน-01